КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Скачати повний документ

 30 листопада 2018 року                   м. Київ                                                   № 662

Про затвердження Положення про департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації

Відповідно до  Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, „Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби”, постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 „Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій” (зі змінами), від 26 вересня 2012 року № 887 „Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва місцевої державної адміністрації, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 листопада 2012 року № 587, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 28.11.2018 № 659 „Про відміну рішення про ліквідацію департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації”:

1. Затвердити Положення про департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, підпункт 4.1.2 пункту 4 та підпункт 5.32 пункту 5 Положення про департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від  05 березня 2018 року № 114 „Про затвердження Положення про департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації”.

Голова адміністрації

(підпис)

О. Терещук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської
обласної державної адміністрації

30 листопада 2018 року № 662

 

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації

1. Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Київської області забезпечує виконання покладених на цей структурний підрозділ завдань.
Департамент є бюджетною і неприбутковою установою.

 

2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон України).

 

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

 

4. Основними завданнями Департаменту є:

4.1. забезпечення реалізації на території області державної політики:

4.1.2. у сфері житлово-комунального господарства;

4.1.3. у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива.

 

5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. аналізує стан та тенденції розвитку житлово-комунального господарства області, готує та подає пропозиції голові обласної державної адміністрації  щодо усунення недоліків;

5.4. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області, поліпшення житлово-комунального обслуговування населення, благоустрою населених пунктів та енергозбереження;

5.5. розробляє і реалізує регіональні програми у сфері житлової політики, питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергозбереження та енергоефективності, благоустрою населених пунктів у межах своїх повноважень;

5.6. готує у межах компетенції пропозиції до проекту обласного бюджету та подає їх на розгляд голові обласної державної адміністрації;

5.7. забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких є Департамент;

5.8. відповідно до законодавства забезпечує здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.9. забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

5.10. взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання тарифоутворення у межах своїх повноважень;

5.11. забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю тарифоутворення  на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

5.12. забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

5.13. проводить аналіз рівня та динаміки тарифоутворення, їх складових на житлово-комунальні послуги;

5.14. надає методичну допомогу з питань формування тарифоутворення житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.15. узагальнює та здійснює аналіз статистичних звітів підприємств житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу області, іншої звітної інформації у межах визначених повноважень;

5.16. вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

5.17. реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків та житлового фонду соціального призначення;

5.18. розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

5.19. бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

5.20. інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни  житлового фонду;

5.21. забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

5.22. організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

5.23. погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

5.24. забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

5.25. забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

5.26. забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії відповідно до чинного законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання;

5.27. забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та відповідних регіональних програм;

5.28. вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

5.29. бере участь в організації належного обліку та регулюванні споживання паливно-енергетичних ресурсів, дотриманні режимів газоспоживання та електропостачання;

5.30. сприяє впровадженню ресурсозберігаючих, енергозберігаючих та енергоефективних заходів і технологій на підприємствах житлово-комунального господарства, теплопостачання та електроенергетики, організаціях та установах бюджетної сфери області;

5.31. забезпечує збільшення частки відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі області;

5.32. здійснює моніторинг за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;

5.33. провадить інформаційну діяльність з популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;

5.34. сприяє підвищенню енергетичної ефективності будівель;

5.35. забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води та питного водопостачання правил і норм;

5.36. розробляє і реалізує регіональні програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та місцевих програм у цій сфері;

5.37. порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

5.38. забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

5.39. здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

5.40. забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

5.41. розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

5.42. забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або постачання питної води споживачам) та/або водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) відповідно до чинного законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

5.43. бере участь у розробленні та виконанні державних і місцевих програм благоустрою населених пунктів;

5.44. інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

5.45. забезпечує організацію проведення щорічного всеукраїнського конкурсу „Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку”;

5.46. здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

5.47. забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

5.48. надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

5.49. надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах області;

5.50. надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

5.51. забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

5.52. виконання функцій замовника з капітального будівництва, проектування, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства області;

5.53. організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

5.54.  надає адміністративні послуги;

5.55. розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.56. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.57. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції Департаменту, для їх розгляду на сесії обласної ради;

5.58. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.59. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

5.60. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.61. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.62. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.63. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.64. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.65. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

5.66. інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень у галузі житлово-комунального господарства, енергоефективності та благоустрою населених пунктів;

5.67. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.68. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.69. забезпечує захист персональних даних;

5.70. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.71. здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

 

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі;

6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінрегіоном України.
На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановлених Законом України „Про державну службуˮ.

 

9. Директор Департаменту:

9.1. здійснює повноваження керівника державної служби в Департаменті;

9.2. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

9.3. подає в установленому порядку на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

9.4. затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

9.5. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

9.6. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

9.7. звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

9.8. може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

9.9. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.10. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.11. представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

9.12. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.

9.13. подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

9.14. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Київської обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

9.15. організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України „Про державну службуˮ;

9.16. забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

9.17. призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ, звільняє з таких посад відповідно до Закону України „Про державну службуˮ;

9.18. присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ;

9.19. забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;

9.20. здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі;

9.21. розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ;

9.22. приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ;

9.23. виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями;

9.24. організовує та контролює дотримання в Департаменті порядку ведення обліку, зберігання та використання документів, що містять службову інформацію;

9.25. створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

9.26. здійснює інші повноваження відповідно до Закону України „Про державну службуˮ та інших законів України;

9.27. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, відповідним центральним органом виконавчої влади.

11. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються та звільняються з посади наказом директора Департаменту згідно із законодавством про державну службу.

12. На посади Директора, його заступників, керівників структурних підрозділів, спеціалістів Департаменту призначаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним відповідно до законодавства про державну службу.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому утворюється колегіальний орган – колегія.
Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії впроваджуються в дію наказами директора Департаменту.

14. Департамент утримується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Структуру, штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до чинного законодавства.

17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Виконуюча обов’язки директора
департаменту житлово-комунального
господарства та енергоефективності
адміністрації                                                                                      (підпис)                                                                                 Г. Король